Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 839
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 840
środa, 09 październik 2019 06:00

Zasiłek rodzinny 2020: Ile wynosi, jakie kryterium dochodowe, od kiedy można składać wnioski Wyróżniony

Napisane przez  INFOR BIZNES Sp. z o. o.
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
&lt![CDATA[

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;2) opiekunowi faktycznemu dziecka;3) osobie uczącej się.

Aby otrzymać zasiłek rodzinny, należy spełniać kryterium dochodowe.

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie powinien przekroczyć kwoty 674 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium dochodowe wynosi 764 zł.

W przypadku zasiłku rodzinnego obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:1) 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;2) 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;3) 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Wnioski o zasiłek rodzinny na rok 2020 można składać od lipca 2019 r.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,b) ojciec dziecka jest nieznany,c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

1) urodzenia dziecka2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego3) samotnego wychowywania dziecka4) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;6) rozpoczęcia roku szkolnego;7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

]]

Czytaj więcej

Czytany 10 razy